Pomáháme hospodařit
s vodou a energiemi šetrně a zodpovědně

Prohlédnout služby Chci pomoct

Vítejte na stránkách Aqua Force

Aqua Force zajišťuje veškeré činnosti v oblasti hospodaření s vodou a energiemi.


Nabízíme komplexní poradenství i řešení jednotlivých projektů pro samosprávy, kraje, města, obce i centrální
orgány státní správy, pro soukromníky, průmysl, zemědělce, lesnictví. Pro každého, kdo se zabývá vodou a energiemi.

Co děláme?


Pomáháme

organizacím i jednotlivcům hospodařit s vodou člověku a přírodě užitečným a šetrným způsobem.


Řešíme

vše, co se týká vody a s ní souvisejících oblastí. Vodu i krajinu chápeme celostním přístupem.


Dodáváme

řešení na klíč, která jsou na míru konkrétní situaci a zákazníkovi.

V co věříme?

Čím je pro člověka krev, tím je voda pro přírodu. Voda je nenahraditelný základ života na Zemi. Proto v oblasti svého působení naše společnost zcela respektuje zásadní propojenost všech činností a věcí, hmotných i nehmotných.


Příznivé podmínky pro vodu, suroviny a veškeré energie jsou v přírodě příznivé krajině. Příroda je přirozeným místem pro život lidí a společným prostorem pro vše živé.


Ve svém konání se Aqua Force řídí zdravým selským rozumem. Také veškeré smart koncepty považujeme za příležitost k aplikaci zdravého rozumu.

Naše služby

Globálním cílem naší práce je pomoci obnovit a udržet malý vodní cyklus opatřeními a činnosti v oblasti zastavěné a nezastavěné krajiny

Přispíváme k řešení extrémních hydrologických stavů, řešení sucha a povodní

Dáváme vodě místo a funkci, kterou potřebuje příroda a lidé. Co potřebuje podzemní voda i povrchové zdroje vody

Pomáháme vodě v sídlech i volné krajině, v intravilánu i extravilánu, řešení zastavěné i nezastavěné plochy, hospodaření s dešťovými vodami, veškerými odpadními vodami

Řešíme potřeby průmyslu v hospodaření s vodou a energiemi, recyklace vody, efektivní vodní hospodářství, moderní energetika

Obcím pomáháme v konceptu modrozelená infrastruktura (voda, vodní plochy a zeleň ve městech a obcích)

Zpracováváme adaptační strategie na změnu klimatu, navrhujeme veškerá adaptační a mitigační opatření

Preferujeme udržitelná a přírodě blízká opatření

Navrhujeme a dodáváme řešení v oblasti moderní energetiky, energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie

Pro koho pracujeme?

Veřejné subjekty

kraje, města, obce, sdružení a svazky měst a obcí, místní akční skupiny, mikroregiony a dále pro organizace zřizované veřejnými subjekty (vodohospodářské firmy, technické služby, školy a další), centrální orgány státní správy; také církve a náboženské společnosti


Soukromé subjekty

průmyslové podniky a veškeré výrobní firmy jakéhokoliv zaměření, soukromí vlastníci půdy, zemědělci, lesníci, rybáři

Co umíme řešit?

 • Adaptační strategie na změnu klimatu, adaptační a mitigační opatření, podpora zmírňování dopadů změn klimatu
 • Komplexní řešení ekologizace území nebo konkrétních objektů včetně projektů moderní energetiky a využití obnovitelných zdrojů energie
 • Speciální projekty zásobování pitnou nebo užitkovou vodou, komplexní řešení zajištění vody pro potřeby obcí i podniků.
 • Rybníky a malé vodní nádrže, odbahňování rybníků a kanálů přírodní koupaliště, koupací biotopy, jezírka a jezera, přírodě blízká opatření vč. ÚSES.
 • Závlahy, protierozní ochrana, rekultivace, sanace, zavlažovací zařízení, umělá infiltrace a další speciální opatření.
 • Stokování, vodovody a kanalizace, vrty a zdroje vody, úpravny vody, čistírny odpadních vod.
 • Malé vodní toky, hrazení toků a navracení do přírodě blízkého stavu, stabilizace svahů a strží, řešení svahových nestabilit.
 • Terénní úpravy, budování polních cest, stavby mostků a propustků, komplexní řešení hydromelioračních zařízení.
 • Koncepční řešení v rámci konceptů chytrý kraj, chytré město, chytrá obec, chytrý venkov - smart regions, smart cities, smart villages – včetně zpracovávání koncepcí, návrhy a realizace projektů.
 • Přírodě blízká opatření pro zadržení vody v krajině: biotechnická opatření – záchytné, svodné, zasakovací retenční průlehy a příkopy; zasakovací pásy; hrázky, meze, přehrážky, terasy, větrolamy.
 • Malé vodní nádrže vodárenské, závlahové, retenční, čistící a usazovací, krajinotvorné nádrže i mimo vodní toky, ochrana veškerých pramenů a pramenišť.
 • Čištění studní, opravy studní a vodních vrtů včetně monitoringu a rozboru množství kvality studniční vody, úprava a filtrace vody
 • Protipovodňová opatření.
 • Zřizování sadů, účelové výsadby dřevin v krajině, zakládání pastvin a jejich zařízení.
 • Řešení vody v intravilánu, voda v zastavených oblastech, modrozelená infrastruktura, hospodaření s dešťovými vodami, řešení dle norem ČSN 75 9010 a TNV 75 9011.
 • Zelené střechy, zelené fasády, zelené budovy, vodní plochy, estetické vodní prvky jako součást chytrých měst, využití stojatých a tekoucích vod.
 • Moderní technologie včetně IoT (Internet of Things/internet věcí), monitoring spotřeby, řízení odběru a přívodu vody.
 • Veškerá přírodě blízká opatření pro vodu na vodních tocích a nivách, v zastavěných i nezastavěných územích, mokřadní biotopy včetně řešení čištění vod rostlinnými systémy.
 • Výzkum a vývoj v oblasti vodohospodářství, krajinářství, využití odpadních vod, nových technologií pro hospodaření s vodami.
 • Strategie v oblasti vody, veškeré strategické a koncepční dokumenty, plány, koncepce hospodaření, studie, politiky, programové dokumenty.
 • Hodnocení krajiny, krajinné plánování, podpora pro krajinný management, KPÚ, studie, expertní podpora procesům územního plánování a tvorbě územních plánů.
 • Projekty v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, speciální komunikační a marketingové projekty na podporu odpověděného zacházení s vodou.


Dále nabízíme poradenství pro organizační, agrotechnická opatření na zemědělské půdě a opatření na speciálních kulturách včetně realizací a dodávek komplexního řešení vody pro potřeby agropotravinářského podnikání; poradenství pro pozemkové úpravy, územní plánování včetně dodávek požadovaných výstupů.

Doplňkově, vždy když to je nutné pro řešení vody, nabízíme poradenství v souvisejících oblastech energetiky a odpadového hospodářství včetně komplexních nezávislých a ostrovních řešení zájmových oblastí.

Jaké činnosti od nás můžete mít?

Kompletní řešení na klíč


Předprojekční příprava


Projektová příprava a realizace


Realizace, servis, provozování


Dotace a komplexní dotační management na klíč


Odborné konzultace a poradenství

Pro obchodní partnery

Pokud se zajímáte o spolupráci s Aqua Force na bázi zaměstnání, brigády, praxe, nebo byste rádi s námi spolupracovali jako obchodní partneři, rád Vám nás představím osobně. Úvodem se s vizí firmy můžete seznámit na pár řádcích zde.

Účelem Aqua Force je pomáhat organizacím i jednotlivcům hospodařit s vodou a energiemi člověku a přírodě užitečným a zodpovědným způsobem. Toto je hlavní cíl naší firmy.

Posláním Aqua Force je být efektivní, rychlou a účinnou jednotkou. Aqua Force umí problém identifikovat, ověřit, zjistit, navrhnout i vyprojektovat nejlepší řešení, realizovat je, udržovat. Vše v úplném cyklu životnosti přijatého opatření.

Vše vždy ke spokojenosti členů týmu Aqua Force, ke spokojenosti zákazníků a ku prospěchu přírody. Věříme v holistické pojetí světa a propojenost člověka s ním.

Náš zákazník musí vždy vydělat. Vždy musí vydělat také Aqua Force. Vždy musí být win-win. Nabízíme nejlepší dostupné řešení, tj. best available solution (BAS), nikoliv nezbytně nutně best available technology (BAT). Naším cílem jsou vždy pozitivní přínosy všem zainteresovaným. To je podmínka našeho působení.

Vždy hledáme cesty a řešení, nikdy nehledáme důvody, proč něco nejde. Náš cíl je nacházet řešení i tam, kde jiní neuspěli. Díváme se na věci komplexně, kombinujeme odbornosti. Jsme flexibilní a inovativní, tvůrčí myšlení je základem naší činnosti.

Aqua Force je svobodná firma. Řídí se účelem svého fungování. Aqua Force je o smysluplném povolání a odpovědném podnikání. V Aqua Force pracují a žijí sami sebou řízení profesionálové, kteří sami iniciují komunikaci a vztahy s kolegy, zákazníky, dodavateli i partnery a nepotřebují pro to nějaké instrukce od šéfa nebo souhlas nadřízeného.

Aqua Force hledá a využívá moderní řešení, inovativní metody, kombinuje je, rozvíjí a aplikuje s nadšením. Máme hlad po nových osvědčených řešeních, ctíme tradici a hodnoty našich předků, máme respekt k zemi, k přírodě, k vodě. Nikdy nesetrváváme na místě, jdeme stále dopředu, neustále se vyvíjíme a jsme v pohybu.

V případě zájmu o spolupráci mě kontaktujte, rád s Vámi projednám možnosti spolupráce osobně.

S pozdravem,

Jan Závěšický
jednatel a zakladatel společnosti